NEJŠIRŠÍ NABÍDKAv ČR !!!
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-17 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 2 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme jednou za 14 dní.

Facebook

Airfreshcar.cz 

 1. Úvod
 2. Reklamační řád
Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení

Reklamační řád společnosti Witive s.r.o., IČ: 09757180, se sídlem nám. T. G. Masaryka 405, 739 61 Třinec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 84196, provozující internetový portál www.airfreshcar.cz (dále jen "prodávající"), upravuje postup kupujícího a prodávajícího v případě, že přes veškeré úsilí prodávajícího o dodání zboží nejvyšší možné kvality vznikne na straně kupujícího oprávněný důvod k uplatnění práva za vady prodávaného zboží.

Reklamační řád společnosti Witive s.r.o. se řídí:

Občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb., je-li kupujícím spotřebitel:

"Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná."

a

Občanským zákoníkem 89/2012 Sb., je-li kupujícím podnikatel vymezený § 420 NOZ

"Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely § 1963 NOZ se za podnikatele považuje např. osoba, která uzavírá smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Pro vyvrácení pochybností a předejití možných rozporů se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí podnikatelem každý, který se vůči prodávajícímu identifikuje pod IČ a pod tímto IČ koná právní úkony.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem a jeho postupem. Kupující, ať spotřebitel nebo podnikatel, je povinen se s reklamačním řádem seznámit ještě před uskutečněním objednávky.

II. Prevence poškození

Před prvním použitím věci důrazně doporučujeme prostudovat si záruční podmínky a návod k obsluze a montáži, a v nich uvedenými informacemi se důsledně řídit. V opačném případě se kupující vystavuje nebezpečí, že nesprávným užíváním nebo montáží věc poškodí, a takto vzniklou vadu nebude moci v rámci práva plynoucího z odpovědnosti za vadu uplatnit.

Po celou dobu užívání zakoupené věci je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání věci, jako např. jejího používání k účelu, pro jaký je určena apod. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu věci a její funkčnosti je pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba může podstatně zkrátit dobu funkčnosti a životnosti výrobku. 

III. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc nemá při převzetí vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem, 

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí věci kupujícím. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci, v záručním listě, na prodejním dokladu – faktuře nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude mít po tuto dobu vlastnosti stanovené body III. a) – c) a a) - d).

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Nemá-li věc shora stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 Občanského zákoníku,

b) se vada projeví opakovaně,

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná, přičemž platí vyvratitelná domněnka, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita věci. 

Odpovědnost za jakost při převzetí se nevztahuje na následující případy:

 • vady vzniklé v důsledku nesprávného používání věci
 • vady vzniklé v důsledku nedostatečné nebo nevhodné údržby
 • vady vzniklé v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno
 • vady vzniklé v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou, neautorizovanou úpravou věci nebo jiným nesprávným zásahem
 • vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a montáží, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • vady vzniklé mechanickým poškozením zboží, nárazem apod.
 • věc byla používána k jinému, než výrobcem stanovenému účelu
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají zamýšlenému účelu použití
 • vady vzniklé nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Dvouletá lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění běží od převzetí věci při první koupi a výměna věci za novou nemá na její běh vliv.
Totéž platí při opravě některého dílu výměnou.

IV. Odpovědnost za vady, které jsou podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Odpovědnost prodávajícího za vady vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí, se posuzuje podle toho, zda jde o podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.

Pro vyloučení pochybností se podstatným porušením smlouvy v souladu s § 2002 odst. 1, občanský zákoník rozumí:

„Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.“

 

V případě podstatného porušení kupní smlouvy má kupující dle své volby nárok na:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy (formulář ke stažení zde)

V případě nepodstatného porušení smlouvy kupní smlouvy má kupující dle své volby nárok na:

 • odstranění vady
 • přiměřenou slevu z kupní ceny

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Přiměřenou slevou z kupní ceny se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí sleva, která percentuálně odpovídá snížení užitné hodnoty výrobku v důsledku vady s přihlédnutím k charakteru a druhu zboží, době užívání a opotřebení reklamovaného zboží.

V. Postup a místo uplatnění reklamace

1. Kupující může uplatnit reklamaci:

a) písemně nebo osobně na adrese: Witive s.r.o., reklamační oddělení, Jablunkovská 450, 739 61, Třinec, Česká republika

b) elektronicky na adrese: obchod@airfreshcar.cz

2. Kupující zašle reklamované zboží na adresu: Witive s.r.o., reklamační oddělení, Jablunkovská 450, Česká republika

3. Uplatní-li kupující řádným způsobem právo za vady prodaného zboží, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

4.Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je, kromě jiného, dodáno reklamované zboží kompletní, tedy např. vč. kompletního příslušenství. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku může být reklamace zamítnuta. K reklamačnímu řízení může být dále přijata jen taková věc, která bude čistá, zbavená nečistot a hygienicky nezávadná, aby posuzování reklamace nebránily obecné zásady hygieny.

5. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující písemně nedohodnou na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou. 

6. Nákup zboží, které je reklamováno, prokazuje kupující nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí prodávající reklamační řízení, pouze pokud kupující jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil v internetovém obchodě www.airfreshcar.cz.
 
7.Uplatní-li kupující právo z vadného plněnípotvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnilco je obsahem reklamace, způsob vyřízení reklamace jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. V případě oprávněných reklamací bude prodávající postupovat přednostně tímto způsobem:

 • v případě odstranitelných vad odstraní prodávající závadu přednostně opravou reklamované věci, případně její součásti.
 • v případě opakovaného výskytu vad nebo většího množství vad, které brání v řádném užívání věci, přistoupí prodávající přednostně k výměně za novou věc (resp. její součást) téhož typu. Nesouhlasí-li kupující s tímto postupem, může žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

9. Kupující se může informovat o stavu reklamace:        

 • telefonicky na čísle uvedeném v bodě IX. tohoto Reklamačního řádu
 • e-mailem na emailové adrese: obchod@airfreshcar.cz


VI. Lhůty

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě dvou let od prvního převzetí věci kupujícím. Tato doba začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

Právo z vadného plnění musí být uplatněno v této době.

Doporučujeme uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu, ihned po výskytu vady, neboť případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží, a mohlo by být důvodem k zamítnutí reklamace. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží a je na něm uvedena záruční doba. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen věc převzít, se do délky záruční doby nezapočítává.

VII. Výprodej, slevy, akční ceny

Věci, které mají vady (vadné nové věci nebo věci použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být věci užíváno k určenému účelu, mohou být prodávány jen za nižší ceny. Kupujícího je nutné upozornit, že věc má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá, odpovídá však za případné další vady. Vyskytne-li se u věci prodávané za nižší cenu vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, může kupující uplatnit nároky z práva za vady v souladu s kapitolou III. Jakost při převzetí.

U věcí použitých je možné uplatnit práva z vady do dvou let ode dne převzetí věci kupujícím, prodávající může zkrátit tuto dobu na jeden rok, pokud se prodávající s kupujícím takto dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci.

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

VIII. Náhrada nákladů

V případě oprávněné reklamace má zákazník nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací (například dopravné, balné, poštovné apod.).

IX. Kontakt pro vyřizování reklamací

Witive s.r.o.
Tel.: +420 558 997 700
Email: obchod@airfreshcar.cz

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2023.


Witive s.r.o. 

Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit.

Velkoobchod

Spolupráce s námi

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

 

 

 

Kde nás najdete

Witive s.r.o.
Airfreshcar.cz
Jablunkovská 450
739 61 Třinec

Airfreshcar.cz na Firmy.cz

 
Kontakty
(Po-Pá, 8-17 hod.)
© Copyright 2023 Witive s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz